IRP Dostálek, s.r.o.
Provádění inženýrských staveb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politika firmy

 
Politika firmy dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001:2008
 
 
 
Základní orientací firmy v oblasti péče o jakost je

 • rozvíjet firmu se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukcí plynovodů, vodovodů a kanalizací, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance firmy.

Vedení firmy si uvědomujeme, že

 • vedení výroby je odpovědný za jakost vyráběné produkce a poskytované služby, za rozvoj systému jakosti,
 • jednatel vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému jakosti.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že

 • hlavním cílem firmy je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti,
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních výrobků a služeb, a proto s nimi rozvineme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců firmy, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Základní orientací firmy v oblasti péče o životní prostředí je

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil firmy při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty,
 • používáním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnějších výrobků eliminovat negativní vlivy současné výrobní technologie na pracovní i životní prostředí.

Základní orientací firmy v oblasti BOZP je

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • vyžadovat od svých partnerů a dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám BOZP,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících organizací,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po spolupracujících organizacích.

Firma se dále zavazuje

 • plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší firmy
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve firmě byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • trvale spolupracovat s obcemi, v nichž realizuje svou stavební činnost.